National Faculty

 • Dr. Siddharth Das Rheumatologist

 • Dr. Amitabh Bandopadhyay ScientistIIT Kanpur

 • Dr. Arvind Chopra Rheumatologist

 • Dr. U Singh PMR

 • Dr. Nilesh Nolkha Rheumatologist

 • Dr. Vikas Gupta Hand Surgeon

 • Dr. B G Dharmanand Rheumatologist

 • Dr. Govind Bisht Podiatrist

 • Dr. Ajaz Kariem Khan Rheumatologist

 • Dr. R N Srivastava Orthopedic Surgeon

 • Dr. Vivek Vasudev Rheumatologist

 • Dr. Ajai Singh Orthopedic Surgeon

 • Dr. Ritu Khemani Physiotherapist

 • Dr. Manish Bhagat Physiotherapist

 • Dr. J Maheshwari Orthopedic Surgeon

 • Dr. P D Rath Rheumatologist

 • Dr. Ramneek Mahajan Orthopedic Surgeon